RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Kriz sırasında kira ödemelerinin durumu


Şuanda gerçekleşmekte olan olaylardan etkilenmemiş olan tek bir şirket bulunmamaktadır. Büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler, krizden nasıl kurtulacakları, sözleşme yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri, çalışanların maaşlarını nasıl ödeyecekleri, hangi masraflarını azaltılabilecekleri ve hangilerini azaltamayacakları konusunda çözüm yolu arayışındalar. Kira sözleşmeleri doğrultusundaki ödemeler – girişimcilerin endişe ettikleri ödemeler arasında, zira ofis, depo, mağaza ve diğer gayrimenkul genellikle kiralanmaktadır.

Mevcut durumda, Rusya Federasyonu’ nun yürürlükte bulunan kanunlarında hangi normların kullanılması gerektiğini gözden geçirmekte fayda var.

Sözleşme hükümleri

Analiz edilmeleri gerekmektedir, bu gibi durumlarda nasıl davranılması gerektiği hakkında net bir prosedür belirlenmiş olabilir.

RF Medeni Kanunu

RF Medeni Kanunu’ nun 614. maddesinin 4. fıkrasında sıradakiler belirtilmiştir: eğer kanunlar ile aksi öngörülmemiş ise, kiracının, sorumlu olmadığı koşullar nedeniyle, kira sözleşmesinde belirtilen kullanım koşullarının veya mülkiyetin durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi halinde, kiranın azaltılmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Dolayısıyla, kanun metni doğrultusunda, kiracı ödeme yapmaktan tamamen muaf tutulmamaktadır, sadece kira ödemesinin azaltılması öngörülmektedir.

Aynı zamanda, kiracı, kiraladığı mekanı tamamen kullanamıyor olsa da, genellikle faaliyetlerinin sınırlandırılması durumunda da kendisi tarafından kullanılmaktadır: mekanlarda kendisine ait mülkiyet saklanmaktadır, kiraya veren genelde mekanın elektrik, kamu, güvenlik v.d. hizmetleri sağlamaya devam etmektedir.

Bununla birlikte, işbu madde de kira tutarının azaltılması için kullanım koşullarının kötüye gittiğinin, kiraya verenin eylemleri ile ilgili olması gerektiği belirtilmemiştir. Ancak, mahkeme pratiği, işbu normun kullanılabilmesi için kiraya verenin bir suçu bulunması gerekmektedir.  

Aynı şekilde, kira ödemelerinin hangi tutarda azaltılması gerektiği hakkındaki soru cevapsız kalmaktadır. Eğer kiracı ve kiraya veren kendi aralarında anlaşamazlar ise, işbu soru mahkeme yoluyla çözülecektir.

RF Medeni Kanunu’ nun 401. maddesinin 3. fıkrasında sıradakiler belirtilmiştir: eğer kanunlar veya sözleşme ile aksi öngörülmemiş ise, girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında yükümlülüklerini yerine getirmemiş veya gerektiği şekilde yerine getirmemiş olan şahıs, eğer mücbir sebepler nedeniyle, diğer bir değişle işbu şartlar altında olağanüstü ve acil durumlarda gerektiği gibi yerine getiremeyeceğini kanıtlayamaz ise, sorumluluk taşımaktadır. Borçlunun sözleşme taraflarınca yükümlülüklerinin ihlal edilmesi, yerine getirilmesi için gerekli olan malların piyasada bulunmaması, borçluda gerekli parasal varlıkların bulunmaması bu tür durumlara dahil değildir. Diğer bir değişle – mücbir sebep.

İşbu norm dispositive (taraflar normda belirtilenlerden farklı şartlarda anlaşabilirler) özelliğini taşımaktadır, bu yüzden sözleşme hükümlerine dikkat etmek gerekmektedir. Koşullar mücbir sebeplerin kullanımını engelleyebileceği gibi, belirli durumlarda sorumluluktan muaf tutulma gerekçelerini de genişletebilir.

Ancak, mücbir sebeplerin sözleşme şartlarını yerine getirme yükümlülüğünden değil, yerine getirmeme veya gerektiği gibi yerine getirmeden muaf tuttuğuna dikkat etmek gerekmektedir. Diğer bir değişle, yükümlülükler mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra yine de yerine getirilecektir, bizim durumumuzda – koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamaların iptal edilmesinden sonra.

Koronavirüs pandemisi, formal olarak mücbür sebep durumların olağanüstü, kaçınılmaz ve öngörülmeyen gibi özelliklerine uymaktadır. Pandemi nedeniyle belirli bölgelerin makamları tarafından başlatılan uyarı rejimi, Moskova’ da (Moskova Belediye Başkanı’ nın 14.03.2020 tarihli ve 20-UМ sayılı Kararı), Moskova bölgesinde (Moskova bölgesi Valisi’ nin 13.03.2020 tarihli ve 115-PG sayılı Hükmünün 9.4. maddesi), Bryansk bölgesinde (Bryansk bölgesi Hükümeti’ nin 17.03.2020 tarihli ve 106-p sayılı Hükmü), İvanovo bölgesinde (İvanovo bölgesi Valisi’ nin 17.03.2020 tarihli ve 23-ug sayılı Kararı) ve diğer bölgelerde mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

RF Medeni Kanunu’ nun 450. maddesinin 1. fıkrasında sıradakiler belirtilmiştir: eğer aksi cari Kanun, diğer kanunlar veya sözleşme ile öngörülmemiş ise, sözleşmenin değişmesi ve feshi tarafların aralarında anlaşmaları ile mümkündür.

Elbette, kiracı ile kiraya veren arasında bir anlaşmaya varmanın en basit, en uygun ve daha az maliyetli yolu, mevcut kira sözleşmesine, koronavirüsün yayılmasıyla ilgili kısıtlayıcı önlemlerin geçerli olduğu sırasında kira ödemelerini gerçekleştirmek için farklı bir prosedür belirleyecek olan ek sözleşmenin imzalanmasıdır, örneğin:

  • eğer pandemi ile ilgili olarak makamların kısıtlamaları nedeniyle mekanların kullanılması imkansız ise, kira tutarını azaltmak;
  • kira ödemelerini belirli bir süre için iptal etmek;
  • kira ödemelerini birkaç ay ertelemek;
  • belirli bir süre için kiranın sadece değişken kısmını ödemek v.d.

Genellikle kiraya verenler, kiracıları için kolaylık sağlamaktadırlar, zira kendileri de zor bir durumdadırlar ve müşterilerini desteklemek ve onlarla iş ilişkilerini sürdürmek için gerekli önlemlerin alması gereğini anlamaktadırlar.

01.04.2020 tarihli ve 98-FZ sayılı ‘Acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılması konusunda Rusya Federasyonu’ nun ayrı yasal tutanaklarında değişikliklerin gerçekleştirilmesi hakkında’ Federal Kanun (ileride - Kanun)

Belirtilmiş olan kanunun hükümleri, resmi olarak yayınlandığı andan itibaren – 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 19. maddesi kira ilişkilerine ayrılmıştır, işbu madde üç kural içermektedir:

  • 2020 yılına ait kira ödemelerinin ertelenmesi;
  • 2020 yılı boyunca herhangi bir zamanda tarafların aralarında anlaşması ile, kira miktarını değiştirme imkanı;
  • kiracının, yüksek önlem veya acil durumdan dolayı, mülkiyetin kullanılamaması nedeniyle 2020 dönemi için kira tutarının azaltılmasını talep etme hakkı.

Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince, federasyon bölgesinde yüksek önlem veya acil durum rejiminin getirilmesi halinde, kiracı, kiraya verenden 2020’ de öngörülen kira ödemesinin ertelenmesi hakkında ek bir sözleşme imzalanmasını talep etme hakkına sahiptir. Kiraya veren, kiracının işbu isteği üzerine 30 gün içerisinde bu tür sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu tür ertelemenin sağlanma koşulları ve süresi RF Hükümeti tarafından belirlenmelidir. Şuanda bu tür hükmün taslağı bile bulunmamaktadır. İşbu hüküm bulunmadıkça, sadece yüksek önlem veya acil durum rejiminin geçerli olduğu dönem için mi, yoksa bütün 2020 ödemeleri için mi geçerli olup olmadığı, erteleme tutarından faizlerin ödenip ödenmeyeceği, erteleme döneminin nasıl olacağı, kiraya veren sözleşmeyi imzalamazsa ne olacağı anlaşılmamaktadır.  

Kanunun 19. maddesinin 2. fıkrası düzenlemeyi değiştirmemektedir, zira tarafların aralarında anlaşması ile, kiraya veren ve kiracı önceden olduğu gibi kira tutarını istedikleri sıklıkta değiştirebilirler. İşbu kural, kira tutarında tek taraflı bir değişik yapılmasının yasaklanması olarak yorumlanabilir (yılda bir kere gerçekleştirilebilir), ancak Kanunun 19. maddesinin 2. fıkrasından işbu durum tam olarak anlaşılamamaktadır.

Kanunun 19. maddesinin 3. fıkrasında kanun, kiracının gayrimenkul kiralama sözleşmeleri kapsamında, Rusya Federasyonu’ nun bölge hükümeti tarafından Rusya Federasyonu bölgelerine ait sınırların içerisinde yüksek önlem veya acil durum rejimine geçilmesi kararının alınması ile ilgili olarak, mülkiyetin kullanılamaması nedeniyle 2020 dönemi için kira tutarının azaltılmasını talep etme hakkını belirlemektedir.

Kanunda kira ödemeleri hakkında “2020 dönemi için” deniliyor, ancak 2020’ nin tamamı hakkında mı, yoksa sadece mülkiyetin kullanımının imkansız olduğu zamandan mı bahsedildiği anlaşılmıyor. Ayrıca, kanunda kiradaki azaltmanın büyüklüğü ve bu tür azaltmanın hangi düzende gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Kira ödemelerinin ertelenmesinin aksine, burada bu hususların bir Hükümet kararı ile çözüme kavuşturulması öngörülmemektedir. Son olarak, Kanunun 19. maddesinin 3. fıkrası hükümleri, mülkiyetin kullanılamaması nedeniyle kira ödemesinin tamamen reddedilmesine ilişkin bir yasak olarak da anlaşılabilir: Rusya Federasyonu Medeni Kanunu’ nun 614. maddesinin 4. fıkrasında olduğu gibi, burada sadece kira miktarındaki azalmadan bahsedilmektedir.

Sonuç olarak, pratikte mahkemelerin mücbir sebepler ile ilgili hükümleri uygularken son derece dikkatli olduklarını belirtmek isteriz ve gerçekleşmekte olan olayların genel olarak nasıl nitelik kazanacağı ve mahkemelerin, kiracıların mı yoksa kiraya verenlerin tarafını mı tutacağını, koronavirüs, vb. ile mücadele tedbirlerinin kabulü ile ilgili bölgesel tutanak hükümlerinin ne şekilde ve hangi kısımda kullanılacağı belli değildir, bu nedenle, kiraya veren ile aranızda bir anlaşmaya varmak için her türlü çabayı göstermekte fayda vardır.

07.04.2020

Arşiv Haberler


1 Temmuz’ dan itibaren, tüm bireysel girişimcilerin kasa kullanmaları gerekmektedir 2020’ de kontrol edilen işlemler bildirimi en geç 20 Mayıs’ a kadar gönderilmelidir Rusya-Hollanda ‘Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’ iptal edildi Yurt dışında şubeleri bulunan Rus şirketlerinde KDV indirim mekanizması nasıl çalışacaktır Yurt dışında şubeleri bulunan Rus şirketlerinde KDV indirim mekanizması nasıl çalışacaktır Yabancı işçiler için yeni değişiklikler hazırlanıyor 1 Temmuz’ dan itibaren izlenebilirlik sistemine tabi olan malların listesi kesinleştirildi Federal Vergi Servisi, ödeneklerden kimlerin düşük tarifeleri uygulayabileceğini açıklamıştır İstisnalı kredilerin sunulma şartları değişti KDV iadesi sırasında vergi dairesinde şirket müdürüne sorulacak olan güncel soruların listesi Yabancı şubelerin ve temsilciliklerin akreditasyon prosedürü 2021 Ağustos ayından itibaren değişecektir Yabancı vatandaşların maaşları nakit olarak ödenemez Online kasa kullanımının ertelenmesi 1 Temmuz 2021'de sona erecektir Kişisel veri ihlalleri için cezalar yükseltildi Lüksemburg, Rusya ile vergi anlaşmasını değiştiren protokolü onayladı Lüksemburg'dan sonra sırada Hong Kong ve İsviçre'nin vergi anlaşmalarının güncellenmesi var 2020 yılında tüzük sermayesinin net aktif tutarına kadar indirilmesi, kurumlar vergisine yol açacaktır Yabancı yüksek kalifiyeli uzmanların maaşlarının endekslenmesi gerekmektedir Federal Vergi Servisi, bankacılık sırrına erişimin genişleyeceğini açıkladı Federal Vergi Servisi, 2020 yılı için aktif vergisi ile ilgili yüksek mahkemelerin kararları ile ilgili bir çalışma hazırlamıştır Mücevherler için zorunlu etiketleme uygulaması için son tarih 2024'e ertelenecek Lüksemburg ile 2022'de yürürlüğe girecek yeni vergi anlaşması Yüksek kalifiyeli yabancılara süresiz oturma izninin verilmesi önerildi 2021'de küçük işletmeler için yeni denetim prosedürleri uygulanacaktır Yabancılar için kadro sınırlamaları 2021 yılı için güncellenmiştir Şirketler en geç 1 Mart'a kadar taşıt ve arazi vergisini ödemek zorundadırlar Etiketsiz satılmamış bluzlar yasadışıdır Vergi Kodeksi’ nde yeni kurallar: denetimler, kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi Sorgulamaya kendiniz yerine avukatınızı göndermek yasaktır Moskova'da yabancı vatandaşların belgelerini kontrol etmek amacıyla online hizmet başlatıldı Vergi anlaşmaları 34 ülke ile güncellenmiştir Tedarikçiye yapılan ön ödemeden KDV indirimi, sçot-faturanın alındığı dönemde uygulanabilir 2020 yılına ait muhasebe raporlamasının zorunlu denetime tabi olduğu durumların listesine yeni eklemelerde bulunuldu Girişimciler için vergi tatilleri 3 yıl daha geçerlidir Maliye Bakanlığı, mevduat faizlerinin ne şekilde vergilendirileceğini bir kez daha açıkladı Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yabancı şirkete satılan mallarda uygulanacak KDV oranı Moskova'da kütüphaneler ve müzeler 22 Ocak'tan itibaren açılacaktır. Ancak çalışanların % 30'u hala evden çalışmaya devam edecektir 473-FZ - asgari ücret yeni kurallara göre hesaplanacak Vergi müfettişleri, şirket ofisinde daha sık denetim yapabilecekler Konut dışı bir tesisin rekonstrüksiyon sonucu konuta dönüştürülmesi halinde KDV uygulaması Kontrol edilen yabancı şirketlerin vergi düzenlemesi 2021'den itibaren değişiyor Uzaktan çalışan personellere ait giderlerin tazminat tutarları Ayakkabı ve diğer malların etiketlenme kuralları yumuşatılmıştır Yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını engellemeye ve önlemeye yönelik şirket masrafları Rusya Federasyonu ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hakkında bilgilendirme Götürü usulde vergilendirme sistemini kullanan şirketler ve bireysel girişimciler 1 Şubat'a kadar basitleştirilmiş vergi sistemine geçebilirler Lüksemburg, Rusya Federasyonu ile vergi konusundaki anlaşmayı henüz onaylamadı 01.01.2021 Tarihinden itibaren tüm mevduatlardan doğan faizler 'kişisel gelir vergisi' ne tabi olacaktır Personele ücretsiz yemek sağlanması Nakit ödeme için yeni kurallar yürürlüğe girdi Kişisel gelir vergisinde değişiklik Şirketler, taşınır malları ile ilgili bilgileri sunmak zorunda olacaklardır Rospotrebnadzor’ un (Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Refahı Denetleme Federal Servisi) COVİD-19 ile ilgili taleplerine bir yıl daha uymak gerekecektir Vergi makamları, raporlamaları teslim edilmemiş olarak kabul edebilirler Vergi makamları, banka hesabının bloke edilmesi hakkında uyarıda bulunacaklardır Federal Vergi Servisi: fazladan vergi ödemesi nasıl geri alınır? Federal Vergi Servisi: serbest meslek ile ilgilenenler nelerin ticaretini yapamazlar? Tüzel kişilerin devlet sicil listesinden çıkarılan tedarikçi karşısındaki borç, gelirlerin içerisine alınmalıdır KOBİ sicilinin oluşum prensibi değişti Dijital para birimi KDV’den muaftır ve amortismana tabi değildir Lüksemburg ile ‘Çifte vergilendirmeyi önleme Anlaşması’ değişiklikleri hakkında bir protokol imzalanmıştır Moskova’da iki ay boyunca geçerli olacak olan yeni kısıtlamalar getiriliyor Devlet Duması, %15’ lik kişisel gelir oranına ilişkin yasayı kabul etti Genel vergilendirme sistemini kullanan bireysel girişimci, kayıt olduktan hemen sonra KDV’den muaf olamıyor. 3 ay beklemesi gerekir. Federal Vergi Servisi’ nden kimlerin sigorta ödemelerinden düşük oran uygulama hakkına sahip olduğu hakkındaki açıklama Merkez Bankası, küçük işletmeler için kredi tatillerinin ayrıntılarına açıklık getirdi 31 Aralık’ a kadar basitleştirilmiş vergilendirilme sistemine geçtiğinizi bildirmeniz gerekmektedir 1 Kasım’dan itibaren lastiklerin etiketlenmesi zorunlu olacaktır. Bazı sektörlerin vergi tatillerinin altı aya kadar uzatılması planlanıyor. Moskova’daki kafe ve restoranlar QR-kod sistemini kendi inisiyatifleriyle uygulamaya başladılar. Personel için evden çalışmayı 29 Kasım’a kadar uzattılar. Vergi ihlallerinden hem şirketin kendisi hem de onun yetkili kişileri sorumluluğa çarptırılabilir Kurumlar vergisi ve KDV kanunları çerçevesinde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara karşılıksız olarak aktarılan mülkiyetin (parasal varlıklar dahil olmak üzere) vergi matrahının tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı. 1 Ekim tarihinden itibaren hangi uygulamalar durduruluyor ve hangi yenilikler geliyor? 1 Ocak 2021 yılından itibaren mücevheratın etiketlenmesi zorunlu olacaktır. Fazladan ödenen vergilerin mahsuplaştırılması kolaylaştırıldı. Kişisel gelir vergisinden muaf tutulmak için tek konutun sahiplik süresi 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür. Her hafta sunulması gereken, ‘uzaktan çalışmaya geçirilmiş olan personel raporu’ ile ilgili Kararname’ de yeni değişiklikler gerçekleşmiştir 2021 yılında Federal İstatistik Servisi’ ne rapor sunulması gerekecektir Moskova Belediye Başkanı’ nın 06.10.2020 tarihli 68-UM sayılı (08.06.2020 redaksiyonlu) Kararnamesi ile alınan önlemler Moskova Belediye Başkanı tarafından 1 Ekim 2020 tarihinde alınan önlemler Nijerya ve Türkiye, Rusya Federal Vergi Servisi ile bilgi alışverişinde bulunan ‘iyi’ ülkeler listesine girecek Maliye Bakanlığı, hasar tazminatının gelirlerin içerisine katıldığını belirtmiştir İnşaat izni 1 yıl daha uzatılacak Federal Vergi Servisi basitleştirilmiş vergi siteminde vergilendirilme objelerinin değiştirilmesine izin verdi Rekonstrüksiyon sonrasındaki amortisman normları, kullanım süresine bağlıdır Katılımcının LTD’ den çıkışı sırasında yeni kurallar getirilmiştir Yetkililer, 600 bin ruble üzerindeki nakit işlemlerine sıkı kontrol getirdiler LTD katılımcısı, ortağı olduğu şirketin kendisine pay aktarımı sırasında ödeme gerçekleştirmeli midir? Rusya’ ya gelenlerin iki haftalık karantinası kaldırıldı Çalışanların işten çıkarılması ile ilgili olarak RF Yüksek Mahkemesinin açıklaması RF Vergi Kodeksinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Gayri nakdi paralar artık mülkiyet olarak kabul edilmektedir. Yabancıların Rusya’ da bulunma süresi 15 Eylül’ e kadar uzatılmıştır Beyannamelerin sunulması sırasındaki reddedilme durumları Elektronik imza ile ilgili değişiklikler Moskova’ da ‘dijital izin’ sistemi iptal ediliyor Şirketler için vergi ödemesinden erteleme (taksit) hakkında Koronavirüs nedeniyle raporlama sunma ve vergi ödeme süreleri Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla bağlantılı olarak kötüleşen durumdan en çok etkilenen faaliyet alanlarının güncellenmiş listesi Sigorta ödeneklerinin hesaplanması hakkında Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Kriz sırasında kira ödemeleri hakkındaki ek bilgiler Vergi ve sigorta ödemelerinin ertelenmesi (taksiti) için ek nedenler Maaşlardan kişisel gelir vergisinin ödenme süresi Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aynı zamanda bireysel girişimciler için kredi tatili Koronavirüs salgını sırasında hangi kuruluşların faaliyetlerini durdurmama hakkı bulunmaktadır ve bunun için ne yapılması gerekmektedir? Kriz sırasında kira ödemelerinin durumu Rusya’ da yabancı sermayeli küçük ve orta ölçekli işletmeler Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasından dolayı, iş ve tüketici aktivitesindeki düşüş nedeniyle işletmeler için alınan destek önlemleri Rusya Federasyonu' na giriş 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sınırlandırılacaktır RTİB’ in düzenlemiş olduğu “Türk ve Rus vergi kanunlarındaki önemli 2020 değişiklikleri” toplantısına konuk olan Cem Tezelman’ ın Türk ve Rus kanunlarındaki değişiklikler ile ilgili yorumları Serbest meslek statüsünde olanlar ofis kiralama işlemlerini bu statüde yapamazlar Maliye Bakanlığı, götürü usulde vergileme sistemini 1 Mart 2020 tarihine kadar uzatmıştır Rus vatandaşlarına ait şahsi bilgelerin yurt dışında saklanması tehlikelidir Kontrol edilen ticari işlem hakkındaki bildirinin yeni formda sunulması gerekiyor Ticari işlemin fesh edilmesi, KDV’ den muaf tutulma hakkının geri alınacağı anlamına gelmemektedir Eğer defolu mal yabancı tedarikçiye iade edilir ise, KDV’ nin yeniden hesaplanması gerekir Federal Vergi Servisi, şirketin büyük vergi mükellefi olarak kabul edilme kriterini kesinleştirmiştir Federal Vergi Servisi, taşıt ve arsa vergilerinden beyannameleri kaldırmıştır İç işleri Bakanlığı yabancıların kayıt kurallarını değiştirmiştir Vergiciler, bireysel girişimcilerin devlet sicil listesinden (YGRİP) çıkarılması için hazırlığa başladılar Vergiciler, vergi dairesinde gerçekleştirilen denetim sırasında bile soruşturmayla ilgili yetkili şirket çalışanlarını sorguya çağırabilirler Eğer banka vergi ödemesini geri iade etmiş ise, gecikme cezasının ödenmesi gerekmektedir 2020 yılı için yabancı çalışanların sayısını gözden geçirin Federal Vergi Servisi, şahısların banka hesaplarını kontrol etmeyi yasaklamıştır Eğer borç temlik yolu ile elde edilmiş ise, tahsili mümkün olmayan borç olarak dikkate alınamaz Vergicilerin, cari avans ödemelerini fazladan ödeme olarak kabul etme hakları bulunmaktadır Baş muhasebecinin sçyot-faturada hem kendi adına hem de müdürün adına imza atma hakkı bulunmaktadır Vergi ödemelerinin taksitleştirilmesi daha kolay olacaktır Çalışanın işe gelmemesinden dolayı işten çıkarma kararının alınmasından önce, çalışandan açıklama istenmelidir Vergi dairesi, şirketin bütün özerk departmanları hakkında bilgilendirilmelidir Kiralanan gayrimenkule gerçekleştirilen kapital yatırım için beyanname ne şekilde sunulmalıdır? Federal Vergi Servisi, mülkiyetin taşınmaz olup olmadığını nasıl belirlemektedir Amortisman ile ilgili belgelerin saklanma süresi Maliye Bakanlığı, sabit kıymetlerin amortisman düzenini açıklamıştır Maliye Bakanlığı, ikinci el aktiflerin amortismanı hakkında açıklamalarda bulunmuştur Acentelik komisyonu, basit usule tabi vergilendirme sisteminin kullanılması sırasında gelir tutarını azaltmamaktadır Gerçek kişiler ile gerçekleştirilen bütün alışverişlerde kasa gereklidir Cari yıla ait raporlama dönemlerinden şirketin ofisinde denetim gerçekleştirilmesi hakkında İhlallerin tespit edilmesinden sonra düzeltme vergi beyannamesinin sunulması, vergi sorumluluklarından muaf tutulmak için bir dayanak değildir Kira süresi bittikten sonra ev sahibine devredilen sökülemeyen özel maliyet – KDV’ye tabi olan ayrı bir objedir Haksız vergi çıkarı ve şirketin bölünmesi Mülkiyetin iadesi esnasında alıcı tarafından kesilen sçyot-faturanın bulunmaması durumunda KDV indirimi KDV – vergi mükellefinin ekonomik faaliyetlerindeki organizasyonel hatalar Kurumlar vergisi hesaplamalarında, ticari veya ekonomik faaliyetler dışında verilen borçlar giderlerin içerisinde hesaplanamaz 26 Temmuz’ dan itibaren tax free sistemi ile çalışılabilecek daha fazla yer olacaktır Yabancı vatandaşın (personelin) işten çıkışı ne şekilde bildirilmelidir? Yabancı şirket tarafından mülkün (gayrimenkulün) kiraya verilmesi sırasında KDV’ yi kim ödemektedir? Vergiciler, vergi mükellefinin belgelerini, vergi mükellefinin ilişkili olduğu şirketten alabilir İthal ürünlere ait yasak uzatıldı İşadamlarını gerçek kişilerden ayıran kriterler Döviz kurunun belirtildiği tabloların bina cephelerine asılmasına yasak getirildi Şirket gerçek kişiden ev almışsa, kişisel gelir vergisini kesmesine gerek yok Eğer gerçek kişi için vergi ödemişseniz, kişisel gelir vergisini kesmelisiniz Etiket kodlarının maliyeti belirlenmiştir Baş muhasebecilere daha az ceza uygulanacaktır İşverenin, yabancı personel adına patent ödemesine izin verilmiştir Alıcının avansa ek olarak ödediği KDV indirime alınabilir Raporlamanın zamanında sunulmaması durumunda ödenen cezaların arttırılması planlanmaktadır Yakıt giderleri nasıl gerekçelendirilir? Teknik açıdan zor olan malların listesi genişletilmiştir Basitleştirilmiş vergi sisteminin kullanılması durumunda, kredi faizlerinin her zaman gider yazılması mümkün değildir Emlak kiralama işi yapanlar, kiralayan (mülk sahibi) için kişisel gelir vergisi ödemek zorunda değildir Yabancıların emigrasyon kayıtlarına alınma kuralları değişmiştir Muhasebe şirketleri için yeni sorumluluklar Göçmen yasaları ihlallerine karşı kendinizi kontrol edin Emlak komisyoncusu – ajan kiralayanın gelirinden kişisel gelir vergisi ödememektedir Satıcının iade ettiği paralar, kişisel gelir vergisine tabi değildir Departmanların gerçekleştirdiği hatalardan ana ofis sorumlu tutulacaktır Tüzel kişilerin, devlet sicil listesinde belirtilen adreste olmaları gerekir Maaş ödeme belgelerinde yeni bilgiler yer alacak 14 yaşındaki gençler de serbest meslekle ilgilenebilirler Eğer alıcı hediye kartını kullanmamış ise, işbu hediye kartının maliyetini gelirlerin içerisinde hesaplayın Ulaşım belgesinin (putevoy list) yeni doldurulma düzeni İşinizde kullandığınız gayrimenkulü satarken kişisel gelir vergisini ödeyin Lüks otomobillerde her zaman yüksek tutarlı vergiler ödemeye gerek yoktur Basitleştirilmiş vergi sistemini mukim olmayanlar da kullanabilirler Uçak biniş kartlarının print edilmesine gerek kalmayacaktır Yabancı vatandaşların çalışma izinlerinin orjinal olduğunu kontrol etmekte fayda var İT-şirketleri her zaman sigorta ödeneklerinden istisna kullanamamaktadırlar Vatandaşların yurtdışındaki banka hesapları takip edilebilecektir %10 KDV oranına tabi malların listesi genişletildi Yurtdışından yolcu beraberinde Rusya’ ya mal getirilmesi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, taşınabilir varlıkların vergiye tabi tutulmasına gerek yoktur (aktif vergisi) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, kardeş şirkete gerçekleştirilen yatırım tutarının iadesi (net aktiflerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan yatırım veya yardım) vergilendirilmeye tabi değildir 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren, daha az ticari işlem kontrol edilen işlem olarak kabul edilecektir Karşılıksız devirlerde KDV uygulaması 2019 yılından itibaren, birçok popüler mal için zorunlu etiketleme (çip) uygulanacaktır 2019 yılında yabancılar için kotalar belirlenmiştir Yabancıların fiktif (gerçek olmayan) registresi, hapis cezasına neden olabilir Kişisel kullanım için mal getirme düzeni değişmiştir KDV artışını net kardan tazmin etmek gerekecektir KDV’ den kaçınma amacıyla malı (sevkiyatı) parçalara bölmek anlamsızdır Federal Vergi Servisi, yabancı ortaklardan gelen belgelerin noter tasdikli olmalarını talep etmektedir Federal Vergi Servisi, yüzde 20 değerindeki KDV oranının ne şekilde uygulanması gerektiğini açıklamıştır Şüpheli alacak rezervinin sadece vergi döneminin başında hazırlanması gerekmektedir Yılda 10 milyar ruble değerindeki gelir, şirketlerin büyük vergi mükellefleri olarak kabul edilmelerini sağlayacaktır Emeklilik yaşı arttırıldı Patent ile çalışan yabancı vatandaş, kişisel gelir vergisini sadece bir kere azaltmaktadır KDV indirimi için gerekli olan belgelerin listesi belirlenmiştir Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi Yabancılar için reklam, katma değer vergisine tabi değildir Minimum maaş 11 280 ruble değerinde olacaktır Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Şirket, işten çıkan personeller için prim ödemeyebilir Vergi müfettişleri depozito hesabından para çekemeyeceklerdir Federal Vergi Servisi, müfettişlerin sadece denetim çerçevesince şirketi basitleştirilmiş vergi sisteminden genel sisteme geçirme haklarının olduğunu açıklamışlardır Bilgilendirme zorunluluğu - muhasebe ve hukuk hizmeti veren şirketler 2019 yılında KDV oranı %20' ye kadar arttırılacak Basitleştirilmiş vergi sistemini kullananlar, alınan avansları iade ettiklerinde bu işlemi cari dönemde yansıtabilirler Vergi Denetmenleri, denetim şirketinden bilgi talep edebilecek Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır Yeni yabancı işçi çalıştırma kurallarına dikkat Personelin kira ödemesinin tazmininden kişisel gelir vergisinin kesilmesi ve diğer ödeneklerin hesaplanması gerekmektedir Fazladan gerçekleştirilen vergi ödemesi ile, döviz mevzuatının ihlaline dair ceza kapatılamaz Eğer kreditör (mal ve/veya hizmet satıcısı) tasfiye edilmiş ise, borçlu şirket, gelirlerinin içerisine bu borçları dahil edebilir Sabit kıymetlerin ve maddi olmayan aktiflerin satın alınması sırasında tek bir sçyot-fakturadan parça parça KDV indirimi talep edilemez Fazladan tahsil edilmiş olan vergiler, müfettişlikten üç yıl içerisinde geri alınabilir 1 Ocak’ tan itibaren yurtdışında çalışan Rus vatandaşlarına döviz cinsinden maaş ödenebilir 2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler