RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Gelir getirmeyen objenin amortismanı ne şekilde değerlendirilecektir?


Geçici olarak şirkete gelir getirmemesine rağmen, şirket aktifinde yer alan mülkiyetin, amortismana tabi iktisadi kıymet statüsünden çıkartılması mümkün değildir (Maliye Bakanlığı’ nın 06.06.2019 tarihli ve 03-03-06/2/41359 sayılı mektubu).

Önceden kiraya verilen, amortismana tabi mülkiyet, bir süre boşta durabilir ve şirkete gelir getirmeyebilir. Örneğin, eğer mülk sahibi işbu mülkiyeti satma kararını almış, ancak realizasyon anına kadar bir süre geçmiş ise, uygun alıcı aranıyorsa, şartlar kesinleştiriliyor ise v.b. Veya şirket, kiracıyı değiştirme kararı aldığı zaman, önceki kiracı ile imzalanmış olan sözleşmeyi fesh ediyor ancak yeni kira sözleşmesi imzalanana kadar obje fiilen kullanılmıyor ise, bu gibi durumlarda amortismana tabi mülkiyetin boşta kalma donemi uzun sürebilir.

Sabit kıymet objesi atıl hale getirilebilir, bu durumda eğer atıl kalma süresi üç aydan fazla ise, amortismana tabi iktisadi kıymet statüsünden kanunlara uygun şekilde çıkartılabilir (VK’ nin 256. maddesinin 3. fıkrası). Ama bu yöntem her zaman uygulamaz. Zira uygun alıcı veya kiracı kısa süre içinde, üç aylık dönemin sona ermesinden önce bulunabilir. Bundan dolayı, genellikle şirketler atıl hale getirme durumunu kullanmamaktadırlar. Bu durumda, boş durma döneminin süresine bakılmaksızın, obje vergi kayıtlarında amortismana tabi tutulmalıdır. (Maliye Bakanlığı’ nın 28.02.2013 tarihli ve 03-03-10/5834 numaralı, Federal Vergi Servisi’ nin 12.04.2013 tarihli ve YD-4-3/6818 numaralı mektupları).

Mülkiyetin kullanılmadığı donemde hesaplanan amortismanın vergi matrahından indirilmesi mümkün müdür? Eğer boş durma süresi gerekçelendirilmiş ise ve üretim sürecinin bir parçası ise, amortismanın vergisel giderlerin içerisinde kabul edilebileceği ile ilgili farklı açıklamalar bulunmaktadır (Maliye Bakanlığı’ nın 21.04.2006 tarihli ve 03-03-04/1/367 numaralı, 06.05.2005 tarihli ve 0303-01-04/1/236 numaralı mektupları).

Eğer sabit kıymet objesi üretim ve üretim süreci ile ilgili değil ise, ne yapmak gerekiyor? Bu durumda vergiciler, hesaplanmış olan amortismanın vergilendirilmeye tabi karı azaltmaması gerektiğini ileri sürebilirler, zira ekonomik açıdan gerekçelendirilmiş gider değildir (VK’ nin 270. maddesinin 49. fıkrası, 252. maddesinin 1. fıkrası).

Ancak bu tür görüşü tartışmasız olarak kabul etmek mümkün değildir. Zira obje, boş durmamaktadır, işbu obje ile ilgili olarak, satış öncesi hazırlık yapılmaktadır: satıcı aranmakta, toplantılar gerçekleştirilmekte, potansiyel sözleşme tarafının güvenirliği kontrol edilmekte v.b. Diğer bir değişle, şirket, objeden ileride gelir elde edebilmek için eylemlerde bulunmaktadır.

Boş durma dönemi sırasında hesaplanmış olan amortismanı giderlerin içerisine dahil etmeye karar veren şirketlerin, kendi pozisyonlarını mahkemede savunma şansı bulunmaktadır (Moskova Bölgesi Federal Arbitraj Mahkemesinin 21.07.2011 tarihli ve KA-А41/7587–11 numaralı Kararı). Ancak şirket tarafından ileride gelir elde etmeye dair eylemlerin gerçekleştirildiğini onaylayan belgelerin bulunmasında fayda vardır. Potansiyel sözleşme tarafı ile gerçekleştirilen yazışmalar, satış/kiraya verme ile ilgili ilanların scanları v.d.

07.08.2019