RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

2023 yılındaki önemli vergi değişiklikleri


TEK VERGİ HESABI

Tek vergi hesabı, vergi mükellefi olan, harç ödeyen, sigorta ödeneklerini ödeyen ve (veya) vergi acentesi (yatırım ortaklığı sözleşmesinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak, vergi kayıtlarının tutulmasından sorumlu yönetici ortak görevinin yerine getirilmesi dahil olmak üzere) olan her gerçek kişi ve her şirket için tutulmaktadır.

RF Vergi Kanunu’ nun (VK) 11.3. maddesi

 

Tek vergi hesabının bakiyesi, aktarılan ve (veya) tek vergi ödemesi olarak kabul edilen parasal varlıkların toplam tutarı ile toplam yükümlülüğün parasal değeri arasındaki farktır.

RF VK’ nin 11.3. maddesi

 

Tek vergi hesabının pozitif bakiyesi, eğer aktarılan ve (veya) tek vergi ödemesi olarak kabul edilen parasal varlıkların toplam tutarı, toplam yükümlülüğün parasal değerinden fazlaysa oluşmaktadır.

Tek vergi hesabının pozitif bakiyesinin oluşması sırasında, RF VK’ nin 78. maddesinin 4. fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca sunulan başvuruya dayanarak vergi mükellefinin, harç ödeyenin, sigorta primlerini ödeyenin ve (veya) vergi acentesinin ilgili yükümlülüğünün yerine getirilmesi karşılığında mahsup edilen parasal varlık tutarları hesaba alınmamaktadır.

RF VK’ nin 11.3. maddesi

Tek vergi hesabının negatif bakiyesi, eğer aktarılan ve (veya) tek vergi ödemesi olarak kabul edilen parasal varlıkların toplam tutarı, toplam yükümlülüğün parasal değerinden düşükse oluşmaktadır.

RF VK’ nin 11.3. maddesi

 

TEK VERGİ ÖDEMESİ

Tek vergi ödemesi olarak, vergi mükellefi, harç ödeyen, sigorta primlerini ödeyen, vergi acentesi ve (veya) diğer şahıs tarafından RF bütçe sistemine Federal hazine hesabına aktarılan, vergi mükellefinin, harç ödeyenin, sigorta primi ödeyenin, vergi acentesinin toplam yükümlülüğünü yerine getirmesini amaçlayan parasal varlıklar, aynı zamanda RF VK uyarınca vergi mükellefinden, harç ödeyenden, sigorta primi ödeyenden ve (veya) vergi acentesinden tahsil edilen parasal varlıklar kabul edilmektedir.

RF VK’ nin 11.3. maddesi

RF VK’ nin amaçları doğrultusunda, aynı zamanda tek vergi ödemesi olarak, tek vergi hesabında kayıt edilmeye tabi olan parasal varlıkların tutarı da kabul edilmektedir:

1) vergi organı tarafından vergi tutarının tazmin edilmesine (vergi indirimi sunulmasına) ilişkin kararın alınmasıyla bağlantılı olarak – ilgili kararın alındığı gün;

2) RF VK’ nin 78. Maddesine uygun olarak, parasal varlık tutarının mahsup edilmesi sonucunda başka şahıstan alınan parasal varlıklar ile bağlantılı olarak – vergi organı tarafından bu tür mahsubun gerçekleştirileceği gün;

3) RF VK’ nin 79. maddesinin 4. ve (veya) 9. maddesine uygun olarak, vergi organı tarafından faizlerin hesaplanması ile bağlantılı olarak – hesaplandıkları günden itibaren.

RF VK’ nin 11.3. maddesi

 

VERGİ MÜKELLEFINİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Toplam yükümlülük – vergi mükellefinin, harç ödeyenin, sigorta ödenekleri ödeyenin ve (veya) vergi acentesinin ödemek (aktarmak) zorunda olduğu vergilerin, avans ödemelerinin, harçların, sigorta ödemelerinin, gecikme cezalarının, cezaların, faizlerin toplam tutarı ve RF VK ile öngörülen durumlarda, RF bütçe sistemine geri ödenmesi gereken vergi tutarıdır.

Bununla birlikte, toplam yükümlülüğün içerisine RF VK’ nin 227.1. maddesi ile belirlenmiş olan düzende ödenen kişisel gelir vergisi tutarları ve mahkeme tarafından icra belgesinin verilmediği ödemeye ilişkin devlet harcının tutarları dahil edilmemektedir.

 

RF bütçe sisteminin bütçelerine vergi, harç ve sigorta ödeneklerinin ödenmesi ile ilgili borç (ileride – borç) – işbu kişinin tek vergi hesabının negatif bakiyesinin büyüklüğüne eşit olan vergi borcunun toplam tutarı, aynı zamanda vergi mükellefi, harç ödeyen, sigorta ödeneklerini ödeyen ve (veya) vergi acentesi tarafından ödenmeyen RF VK ile öngörülen gecikme cezaları, cezalar ve faizler ve RF VK ile öngörülen durumlarda RF bütçe sistemine geri ödenmesi gereken vergi tutarıdır.

RF VK’ nin 11. maddesinin 2. fıkrası

 

VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKKI

Vergi mükellefi aşağıdaki haklara sahiptir:

 • RF VK ile öngörülen düzende, vergi mükellefinin tek vergi hesabının pozitif bakiyesini aşmayan bir tutarda parasal varlıkların zamanında geri iadesi

veya

 • belirtilmiş olan parasal varlıkların mahsubu:
 • başka bir şahsın vergi, harç, sigorta ödeneği, gecikme cezası, ceza, faiz ödemeleri konusundaki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için,
 • gelecekteki belirli bir vergi (harç, sigorta ödeneği) ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için veya
 • RF VK ile öngörülen düzende, RF VK’ nin 11.3. maddesinin 7. fıkrasının 3. bendi ve 5. fıkrasının 10. ve 11. bentlerinde belirtilen vergi organı kararlarının yerine getirilmesi için.

İlgili değişiklikler RF VK’ nin 32. maddesinin 1. fıkrasının 7. bendine eklenmiştir – vergi organlarının yükümlülükleri.

RF VK’ nin 21. maddesinin 1. fıkrasının 5. bendi

 

VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKKI

(VE VERGİ ORGANININ İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)

Vergi mükellefi aşağıdaki haklara sahiptir:

1) aktarılan ve (veya) tek vergi ödemesi olarak kabul edilen parasal varlık tutarlarının veya tek vergi ödemesinden farklı bir şekilde aktarılan parasal varlık tutarının sahiplik kontrolünün gerçekleştirilmesi, aynı zamanda bu tür kontrole ait tutanağın alınması;

2) vergi organına sunulan talep doğrultusunda aşağıdakilerin alınması:

 • bu tür talep tarihi için vergi mükellefinin tek vergi hesabının pozitif, negatif veya sıfır bakiyesinin mevcudiyetine dair belge,
 • (iletişim kanallarından, vergi mükellefinin kişisel hesabından, kağıt ortamında – 5 iş günü, negatif bakiye detaylandırılmaktadır)
 • aktarılan ve (veya) tek vergi ödemesi olarak kabul edilen parasal varlık tutarlarının sahiplik belgesi,
 • RF VK’ nin 32. maddesinin 1. fıkrasının 10. bendindeki hükümler dikkate alınarak, vergi organının verileri doğrultusunda vergi, harç, sigorta ödeneği, gecikme cezası, ceza ve faiz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine dair belgeler,
 • (iletişim kanallarından, vergi mükellefinin kişisel hesabından, kağıt ortamında – 10 iş günü)

RF VK’ nin 21. maddesinin 1. fıkrasının 5.1. ve 5.2. bentleri, RF VK’ nin 32. maddesinin 1. fıkrasının 10. bendi

VERGİ MÜKELLEFİNİN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Vergi mükellefleri aşağıdakileri gerçekleştirmek zorundadırlar:

 • belirlenmiş olan düzende kayıtlı bulunulan vergi organına sıradakilerin sunulması:
 • vergi beyannameleri (hesaplamaları),
 • eğer ilgili yükümlülük vergi ve harç kanunlarınca öngörülmüş ise, tek vergi ödemesi olarak ödenmiş (aktarılmış) olan, hesaplanmış vergi, vergilerden avans ödemeleri, harç, sigorta ödenekleri tutarlarına dair bildiriler.

RF VK’ nin 23. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendi

 

VERGİ ORGANLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEĞİŞMESİ

Vergi organları aşağıdakileri gerçekleştirmek zorundadırlar:

 • eğer vergi suçundan sorumlu tutma kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 75 gün içinde (önceden – yerine getirilme süresinin bitiş tarihinden itibaren iki ay), aktarılan ve tek vergi ödemesi olarak kabul edilen parasal varlıklar, vergi mükellefi (harç ödeyen, vergi acentesi, sigorta ödeneği ödeyen) tarafından RF VK’ nin 45. maddesine uygun olarak işbu kararda belirtilmiş olan vergi borcunun tam hacminde ödenmesi ile ilgili yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yeterli değilse, vergi makamlarının, değeri vergi ve harç kanunun ihlal edildiğinin varsayılmasına izin veren, ilgili gecikme cezaları ve diğer cezalardan suç belirtilerini içeren, yerine getirilmemiş yükümlülük ile ilgili olarak, söz konusu koşulların tespit edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde materyalleri, ceza davası açma ile ilgili olarak Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’ nun 198-199.2 maddelerinde öngörülen suçlarla ilgili ceza davalarından ön soruşturma yürütme yetkisine sahip soruşturma makamlarına göndermeleri gerekmektedir.

RF VK’ nin 32. maddesinin 3. fıkrası

 

VERGİ, HARÇ, SİGORTA ÖDENEKLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ

Vergi mükellefi, parasal varlıkları tek vergi ödemesi olarak vade tarihinden ÖNCE aktarma hakkına sahiptir.

Vergi mükellefinin vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla, parasal varlıkların tek vergi ödemesi olarak aktarımı başka bir şahıs tarafından gerçekleştirilebilir.

Başka şahıs, vergi mükellefi adına ödediği tek vergi ödemesinin iadesini talep etme hakkına sahip değildir.

(Tek vergi ödemesi zorunlu hale gelmektedir)

RF VK’ nin 45. maddesinin 1. fıkrası

Borç tutarları, vergi mükellefinin parasal varlıklarından ve mülkünden tahsil edilmektedir.

Vergi mükellefi adına başka bir şahıs tarafından tek vergi ödemesi olarak para aktarımı gerçekleştirilirken, ödeme emrinde tek vergi ödemesinin aktarıldığı vergi mükellefinin kimlik numarası belirtilmektedir.

45.1. madde (gerçek kişilerin tek vergi ödemesi) ve 45.2. madde (şirketlerin, bireysel girişimcilerin tek vergi ödemesi) 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirmiştir.

 

TEK VERGİ HESABININ POZİTİF BAKİYESİNİ OLUŞTURAN PARASAL VARLIKLARIN MAHSUBU

Vergi mükellefi – şahsın, harç ödeyenin, sigorta ödenekleri ödeyenin ve (veya) vergi acentesinin tek vergi hesabının pozitif bakiyesini oluşturan parasal varlıkların mahsubu, vergi organı tarafından en geç vergi dairesinin mahsup başvurusunu aldığı günü takip eden gün gerçekleştirilmektedir.

RF VK’ nin 78. maddesinin 5. fıkrası

 

TEK VERGİ HESABININ POZİTİF BAKİYESİNİ OLUŞTURAN PARASAL VARLIKLARIN İADESİ

Vergi mükellefinin, harç ödeyenin, sigorta ödenekleri ödeyenin ve (veya) vergi acentesinin kendi tek vergi hesabının pozitif bakiyesini oluşturan parasal varlıkları, cari maddenin öngördüğü düzende, kendisine açılan banka hesabına işbu tutarı iade ederek kullanma hakkı bulunmaktadır.

RF VK’ nin 79. maddesinin 1. fıkrası

Vergi mükellefinin, harç ödeyenin, sigorta ödenekleri ödeyenin ve (veya) vergi acentesinin kendi tek vergi hesabının pozitif bakiyesini oluşturan parasal varlıklar, aşağıdakiler doğrultusunda kullanılmaktadır:

 • böyle bir kişinin kayıtlı olduğu yerdeki vergi organına belirlenen biçimde kağıt üzerinde veya belirlenen elektronik format biçiminde iletişim kanallarından gelişmiş nitelikli elektronik imza ile veya vergi mükellefinin kişisel hesabından, aynı zamanda RF VK’ nin 229. maddesi gereğince vergi beyannamesinin (3-NDFL (kişisel gelir vergisi)) içinde sunulan, böyle bir kişinin tek vergi hesabının pozitif bakiyesini oluşturan parasal varlıkların iade yoluyla kullanımına dair dilekçe (ileride - iade yoluyla kullanımına dair dilekçe);
 • vergi organına serbest formda sunulan, RF VK’ nin 227.1. maddesi doğrultusunda ödenmekte olan, fazladan ödenmiş kişisel gelir vergisi, serbest meslek vergisi ve hayvan dünyası objelerinin kullanımına ait ve sucul biyolojik kaynak objelerinin kullanımına ait harç tutarlarının iadesine dair dilekçe.

 

DÜZELTME BEYANNAMELERİ

Eğer düzeltme vergi beyannamesi, vergi beyannamesinin son sunulma tarihinden ve son vergi ödeme tarihinden sonra vergi organına sunulursa, vergi mükellefi aşağıdaki durumlarda sorumluluktan muaf tutulur:

 • vergi mükellefinin, vergi organı tarafından vergi beyannamesindeki bilgilerin yansıtılmamasının veya eksik yansıtılmasının, aynı zamanda ödenecek vergi tutarını eksik beyan edilmesine yol açan hataların tespit edildiğini veya düzeltme vergi beyannamesinin sunulması anında, tek vergi hesabında eksik vergi tutarına ve ilgili gecikme cezalarına karşılık gelen tutarda pozitif bakiye bulunması şartıyla, işbu dönem için ilgili vergiden şirketin ofisinde gerçekleştirilecek olan denetimin atanma kararını öğrendiği ana kadar, düzeltme vergi beyannamesini sunması halinde;

(önceden – düzeltme beyannamenin sunulmasından önce vergi ve gecikme cezalarının ödenme şartı)

RF VK’ nin 81. maddesinin 4. fıkrası

 

VERGİLERİN ÖDENMEMESİ HALİNDEKİ SORUMLULUK

Vergi mükellefinin (harç ödeyenin, sigorta ödeneklerini ödeyenin) RF VK tarafından belirlenen vergiyi (harcı, sigorta ödeneklerini) ödeme gününden itibaren, RF VK’ nin 122. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen (ceza – ödenmemiş vergi tutarının %20’ si) suçtan dolayı sorumluluğa çarptırılma kararının alınma gününe kadar, tek vergi hesabında verginin tamamını veya bir kısmını ödemeye yetecek miktarda sürekli olarak pozitif bakiye bulunması durumunda, verginin (harcın, sigorta ödeneklerinin) ödenmemesi veya eksik ödenmesi suç olarak kabul edilmemektedir.

Bu durumda vergi mükellefi (harç ödeyen, sigorta ödeneklerini ödeyen), cari madde ile öngörülmüş olan, tek vergi hesabının belirtilen pozitif bakiyesine karşılık gelen kısımda sorumluluktan muaf tutulmaktadır.

RF VK’ nin 122. maddesinin 4. fıkrası

 

ÖZET

 • Vergilerin ödenmesi ve raporlama için tek tarihler belirlenmiştir.

RF VK’ nin 174, 174.2, 184, 204, 205.1, 214.9, 226, 226.1, 226.2, 230, 286, 287, 289, 333.5, 333.14, 333.15, 333.55, 333.56, 344, 345, 346.9, 346.10, 346.21, 346.23, 363, 371, 372.1, 383, 397, 431. Maddeleri

(14.07.2022 tarihli 263-FZ sayılı Federal Kanun’ un 2. maddesinin redaksiyonunda)

 

 • Vergiler tek hazine hesabına yatırılmaktadır.

RF VK’ nin 11.3. maddesi

(263-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda)

 

 • Hesaplanmış olan avanslardan bildirim oluşturma gerekliliği.

RF VK’ nin 58. maddesinin 9. fıkrası

(263-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda)

 

 • Vergi, bir gün içerisinde iade edilecektir.

Şirket, pozitif bakiye bulunması halinde, tek hesaptan para alabilir.

İade süresi – başvurudan sonra bir iş günü.

Vergiciler işbu süre içerisinde hazineye iade ile ilgili talimatı göndermelidirler.

RF VK’ nin 79. maddesi

(263-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda)

 

 • Bildiri 2023 yılında ödeme emri ile değiştirilebilir.

263-FZ sayılı Kanun’ un 4. maddesinin 12. ve 13. Bölümü

 

 • Fazladan gerçekleştirilen ödemelerin iadesi için zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

RF VK’ nin 78. maddesi

(263-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda)

 

 • İki yeni belge getirilmektedir.

Birincisi – pozitif, negatif veya sıfır bakiye bulunduğuna dair belge.

İkinci belge – tek vergi ödemesi olarak aktarılan paraların sahiplik belgesi.

Şirket, her iki belgeyi talepten sonra beş iş günü içerisinde teslim alacaktır.

RF VK’ nin 32. maddesinin 1. fıkrasının 10. bendi (263-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda);

Federal Vergi Servisi’ nin 14.11.2022 tarihli YD-7-19/1086@ numaralı emri;

regulation.gov.ru/p/129192

 

 • Paraların bütçeden iadesi ve mahsubuna dair dilekçelerin formları değişmiştir.

Proje regulation.gov.ru/p/129122 bulunmaktadır

 

 • Negatif bakiye bulunması halinde, talep gönderilecektir.

Ödenmeyen vergi tutarının 3000 rubleden fazla olduğu durumlarda vergicilerin talepte bulunması için negatif bakiyenin oluştuğu tarihten itibaren üç ayı olacaktır.

2023 yılından itibaren, eksinin neden oluştuğu önemli olmayacaktır.

Vergi denetiminin sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuşsa, talepte bulunma süresi aynıdır – üç ay.

RF VK’ nin 70. maddesi (263-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda);

263-FZ sayılı Kanun’ un 4. maddesinin 9. bölümü

 

 • Bankaların borç tahsilatı ile ilgili kararlar siciline erişimi olacaktır.

Vergiciler, 1 Temmuz tarihinden itibaren borçların tahsilatına dair özel bir sicil oluşturacaklardır.

İşbu sicilde borç tahsilatı, bankalar için borcun silinme talimatları vb. kararlar bulunacaktır.

Aynı zamanda sicile vergi borcu tutarının değişmiş olduğuna, borcun tahsilatına ait mahkeme kararları ile ilgili bilgi dahil edilecektir.

RF VK’ nin 46. maddesi, 76. maddesinin 8. fıkrası (263-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda);

          263-FZ sayılı Kanun’ un 4. maddesinin 17. bölümü

 

 • Pozitif bakiyenin bulunması halinde, ceza uygulanmamaktadır.

Eğer son vergi ödeme tarihinden itibaren, sorumluluğa çarptırılma tarihine kadar hesabında sürekli olarak pozitif bakiye bulunduysa, şirket ceza ödemeyecektir.

RF VK’ nin 122. maddesi (263-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda)

 

KDV 2023

Mülkün maliyeti, eğer seferber edilmiş olanlara, sözleşmeli askerlere veya onların ailelerine devredilmiş ise, KDV’ den, sigorta ödeneklerinden ve kişisel gelir vergisinden muaftır.

RF VK’ nin 149. maddesinin 2. fıkrasının 40. bendi, 217. maddesinin 93. fıkrası, 422. Maddesi

Giderler ise, kurumlar vergisi ve özel rejimler için hesaba alınabilir.

RF VK’ nin 265, 346.5, 346.16. maddeleri

 

Vergi iadesi

RF VK’ nin 176 ve 176.1. maddeleri doğrultusunda, KDV iadesi ile ilgili düzen kesinleştirilmiştir.

Parasal varlıkların iadesi yerine, iadeye tabi olan tutarlar, tek vergi hesabının bakiyesini artırmak için kullanılacaktır. 

KDV iadesi, yalnızca tek vergi hesabında tüm vergiler için pozitif bakiye bulunması durumunda mümkün olacaktır.

Borçların bulunması veya bulunmaması sırasında, KDV iadelerine ilişkin kuralları düzenleyen, RF VK’ nin 5-8, 10-12. maddeleri iptal edilmiştir.

14.07.2022 tarihli 263-FZ sayılı Federal Kanun

 

2023 yılından itibaren, RF VK’ nin 161. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen yabancı şahıslardan mal, iş, hizmet satın alan vergi acenteleri – Rus şirketler ve bireysel girişimciler (vergi rejimi uygulamalarına bakılmaksızın), ‘acentelik’ KDV’ sini bütçeye genel düzende hesaplamakta ve ödemektedirler: üç ay (verginin hesaplandığı çeyreği takip eden) içerisinde eşit paylarla ödenmektedir.

‘Acentelik’ KDV’ sinden indirim hakkı aşağıdaki durumlarda oluşmaktadır:

 • mallar, işler, hizmetler KDV’ ye tabi işlemler için satın alınmış ise;
 • vergi hesaplanmış, belgelerle teyit edilmiş ise;
 • kesilmiş (ilk önce satış defterinde, daha sonra alış defterinde kayıt edilmiş olan) sçyot-fatura bulunuyor ise;
 • satın alma (mal, iş, hizmet) kayıtlara alınmış ise.

RF VK’ nin 171. maddesinin 3. fıkrası, 172. maddesinin 1. fıkrasının yeni redaksiyonunda

 

Yurt içindeki yolcu ve bagaj hava taşımacılığında indirimli oran korunmuştur

Rusya içerisindeki hava taşımacılığı için %10 oranının geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

İstisnalı hava taşımacılığı önceden olduğu gibi aşağıdakiler için geçerlidir:

 • Kırım’ a Sivastopol’ e gidiş dönüş; Kaliningrad bölgesine, Uzak Doğu federal bölgesine gidiş dönüş;
 • kalkış ve varış noktası Moskova ve Moskova bölgesinde bulunmayan rotalar.

Bu tür taşımacılık sıfır orandaki KDV’ ye tabidir.

06.04.2015 tarihli 83-FZ sayılı Federal Kanun’ un 3. maddesinin 6. Bölümü

(443-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda)

 

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, sivil uçakların ithalatı KDV’ ye tabidir

1 Ocak 2020 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar, yabancı ülkenin sivil uçaklarının devlet siciline kayıtlı olan sivil uçakların ithalatı KDV’ den muaf tutuluyordu.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren, bu tür malların ithalatı için %20 değerindeki genel oran geçerlidir.

RF VK’ nin 150. maddesinin 21. bendi

(29.09.2019 tarihli 324-FZ sayılı Federal Kanun doğrultusunda geçerliliğini yitirmiştir)

 

Leasing şirketlerine ait olan gemiler için sıfır oran uzatılmıştır

2023 yılında mülkiyet hakkı ile Rus leasing şirketlerine ait olan ve Rusya Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı bulunan gemiler için sıfır oran uygulanmaya devam edecektir.

Sıfır oranın kullanılabilmesi için müfettişliğe RF VK’ nin 165. maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir.

RF VK’ nin 164. maddesinin 1. fıkrasının 10. bendi

(443-FZ sayılı Kanun redaksiyonunda)

 

KURUMLAR VERGİSİ 2023

Kurumlar vergisi kanunlarının güncellenmesi

2023 yılından itibaren negatif kur farkları, aynı zamanda pozitif kur farkları, yalnızca ilgili taleplerin (yükümlülüklerin) sona erdiği (yerine getirildiği) sırada karın vergilendirilmesi amacıyla kabul edilmektedir.

 

Artan amortisman

3ten fazla olmayan, artan amortisman katsayısının uygulanması mümkün olan mülkün listesi genişletilmiştir.

İşbu listeye aşağıdakiler dahil edilmiştir:

 • Rus radyo-elektronik ürünlerin siciline dahil olan sabit kıymetler;
 • bilgisayar programı ve veri tabanı şeklindeki maddi olmayan aktifler.

Şirketin faydalı ömür süresini kendisinin belirlediği aktifler hariç.

RF VK’ nin 259.3. maddesinin 2. Fıkrası

14.07.2022 tarihli 321-FZ sayılı Federal Kanun’ un 1. maddesinin 2. fıkrası

 

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren kurumlar vergisine tabi olmayan gelirlerin içerisine, teminat bedeli şeklinde alınan mülkler, mülkiyet hakları dahil edilmiştir.

RF VK’ nin 251. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi

16.04.2022 tarihli 96-FZ sayılı Federal Kanun ile getirilen değişikliklerin redaksiyonunda

Bununla birlikte, teminat bedeli şeklindeki giderler, kurumlar vergisinden vergi matrahını azaltmayan giderlerin içerisine dahil edilmiştir.

RF VK’ nin 270. maddesinin 32. fıkrası

(16.04.2022 tarihli 96-FZ sayılı Federal Kanun ile getirilen değişikliklerin redaksiyonunda)

 

ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN VE YETKİLİ KİŞİLERİN BİLMELERİ GEREKEN GEREKÇELENDİRİLMEMİŞ VERGİ AVANTAJI İLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ BİLGİLER

Gerekçelendirilmemiş vergi avantajı, kasıtlı olarak vergi ve (veya) muhasebe kayıtlarının çarpıtılması ve gerçek olmayan ticari işlemlerin yansıtılması sonucunda meydana gelmektedir (RF VK’ nin 54.1. maddesinin 1. fıkrası).

Sıkça gerçekleştirilen ihlaller:

 

 • İşlem (operasyon), yalnızca bütçeden KDV iadesi almayı amaçlamaktadır. Diğer bir değişle, işlemin temel amacı verginin azaltılmasıdır (işlemin makul bir ekonomik ihtiyacı yoktur veya KDV iadesini ve kurumlar vergisini azaltmayı amaçlayan ‘planın’ bir parçasıdır);
 • İşlem, sözleşme tarafı olmayan kişi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Örneğin, malın fiilen KDV mükellefi olmayan üreticiden satın alındığı durumlar. Bununla birlikte, KDV indirimini elde etmek ve vergilendirmeyi en aza indirmek için genel vergilendirme sistemini kullanan ‘teknik’ şirketler ile formaliteden belge akışı düzenlenmektedir (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.10.2022 tarihli BV-4-7/13450@ numaralı mektubunun 7. maddesi).

Rusya Federal Vergi Servisi’ nin görüşüne göre, vergi yükümlülüğünü kanunlara aykırı olarak azaltılmasını, işlemin başka bir kişi tarafından yerine getirildiğini ve karşı tarafın ‘teknik’ nitelikte bir şirket olduğunu aşağıdaki durumlar göstermektedir (10.03.2021 tarihli BV-4-7/3060@ numaralı mektubun 7. maddesi):

 • Ticari işlem katılımcılarının davranışları, benzer bir durumdaki katılımcıların makul davranışına karşılık gelmemesi;
 • belge akışında tipik olmayan hataların yapılması, formal nitelikteki belgelerin yanlış ve eksik doldurulması;
 • ihlal edilen hakkın korunması için önlem alınmaması.

Müfettişlik, KDV iadesinin kanunlara uygunluğunu belirlerken, hem karşı tarafın seçilme nedenlerini hem de işlemin sonuçlandırılma ve yürütülme koşullarını değerlendirmek zorundadır (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.03.2021 tarihli BV-4-7/3060@ numaralı mektubunun 9. maddesi).

Eğer müfettişlik ‘teknik’ şirketin (bu tür şirketler zincirinin) dahil edildiğini tespit ederse, KDV indirim ve iadelerinin büyüklüğü, işlemin fiilen yerine getirilme verilerine dayanarak belirlenecektir (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.03.2021 tarihli BV-4-7/3060@ numaralı mektubunun 10. maddesi).

 Gerekçelendirilmemiş vergi avantajı, indirimin ‘teknik’ şirket tarafından eklenen ek tutara denk gelen kısımdır (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.10.2022 tarihli BV-4-7/13450@ sayılı mektubunun 2. maddesi).  

KDV iadesi tutarının belirlenmesi için yükümlülüğü fiilen yerine getiren şahsın belgeleri kullanılacaktır: sözleşmeler, kaynak belgeler, sçyot-faturalar, ödeme emirleri v.d. Bununla birlikte, gerçek yükleniciyi ve ekonomik işlemin geçerli olan parametrelerini belirleyecek bilgileri ve belgeleri mutlaka sunmak gerekmektedir.

Müfettişlik, işbu veriler, aynı zamanda vergi kontrolü sırasında elde edilen bilgileri dikkate alarak, KDV’ den indirim ve iade tutarını belirleyecektir.

Eğer belirtilmiş olan bilgiler sunulmazsa, KDV indirimi kullanılamaz, bu durum vergi iadesi hakkının yitirilmesine (azaltılmasına) neden olacaktır (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.03.2021 tarihli BV-4-7/3060@ numaralı mektubun 10, 11. maddeleri).

Eğer tartışmalı işlerin (hizmetlerin) şirket tarafından yerine getirildiği tespit edilirse (örneğin çalışanların veya medeni-hukuk sözleşmesi doğrultusunda veya sözleşmesiz dahil edilen şahıslar tarafından), KDV indirimleri hesaba alınabilir. Bunun için işlemin geçerli olan parametrelerini belirleyen bilgiler ve belgeler sunulmalıdır.

İndirim, maaş ödemeleri ile ilgili olmayan, maddi ve diğer kaynakların satın alınması ile ilgili işlemlerden uygulanabilir (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.03.2021 tarihli BV-4-7/3060@ numaralı mektubun 12. maddesi).

 

Gerçek sözleşme tarafına dair bilgiler, aynı zamanda vergi denetimi sonlandırıldıktan sonra da sunulabilir. Vergi mükellefi, KDV’ den düzeltme beyannamesini, ‘teknik’ şirket ile gerçekleştirilen ilişkiler dikkate alınmadan hesaplayarak sunabilir ve indirimi gerçek sözleşme taraflarından talep edebilir. Eğer denetim sonucundaki karar henüz alınmamış ise, müfettişlik, işbu kararı verirken düzeltme beyannamesindeki verileri hesaba alabilir. Müfettişliğin bu tür kararı almış olduğu durumlarda, ilgili kararı değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.10.2022 tarihli BV-4-7/13450@ numaralı mektubun 3, 4. maddeleri).

Dava aşamasında da gerçek karşı tarafları belirleyen kanıtları sunmak mümkündür. Mahkeme, vergi denetimi faaliyetleri ve anlaşmazlığın duruşma öncesi çözümü sırasında açıklanmamış olsalar bile, bunları yargılama hukuku kurallarına ve ilkelerine uygun olarak incelemelidir (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.10.2022 tarihli BV-4-7/13450@ numaralı mektubunun 5. maddesi).

Eğer gerçek yüklenicinin tespit edilmesi mümkün değilse, ilgili kısımdaki vergi iadesi kanunlara aykırı olarak kabul edilmektedir (Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.03.2021 tarihli BV-4-7/3060@ numaralı mektubun 17.2. maddesi).

Vergi mükellefinin ihlallerden haberdar olması ve bundan avantaj elde etmesi şartıyla, karşı tarafın KDV’ yi gerekli tutarda ödememesi durumunda da KDV iadesi reddedilebilir.

Üstelik, satın alma fiyatının piyasa değerinden önemli ölçüde düşük olduğu durum bile, avantaj sağlama olarak kabul edilebilir (RF VK’ nin 54.1. maddesinin 3. fıkrası, Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 10.03.2021 tarihli BV-4-7/3060@ numaralı mektubunun 21. maddesi).

 

YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

 

İhlal Şirket (Bireysel girişimci) için Şirket yöneticisi (baş muhasebeci), Bireysel girişimci için
Vergilerin (harçların, ödeneklerin) ödenmemesi veya eksik ödenmesi

Genel durumda – ödenmemiş tutarın %20’ si değerinde (RF VK’ nin 122. maddesinin 1. fıkrası);

Eğer ihlal kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş ise – %40 (RF VK’ nin 122. maddesinin 3. fıkrası);

Eğer verginin ödenmemesi, kontrol edilen işlemdeki ‘piyasa dışı’ koşullardan kaynaklanıyorsa – %40, ancak en az 30 000 ruble. Eğer işbu işlemden gelirler (giderler) 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında kabul ediliyor ise, ceza oluşmamaktadır (RF VK’ nin 129.3. maddesinin 1, 1.1. fıkraları).

1. İdari sorumluluk: eğer muhasebe kayıtlarının çarpıtılmasından dolayı, vergiler (harçlar) %10 değerinde ve daha fazla azaltılmış ise, 5 bin rubleden 10 bin rubleye kadar ceza (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.11. maddesinin 1. bölümü, işbu maddenin 1 numaralı eki).

Eğer ihlal tekrarlanıyor ise, cezalar daha fazladır ve diskalifiyeye neden olabilir (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.11. maddesinin 2. bölümü).

Sigorta ödenekleri için RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.11. maddesi uygulanmamaktadır.

Bütçe kayıtlarını tutan devlet organlarının (şirketlerin, kurumların) yetkili kişileri için sorumluluk (sigorta ödenekleri dahil) farklıdır.

Bireysel girişimciler idari sorumluluğa çarptırılmamaktadırlar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.3. maddesinin eki).

2. Şirketin veya bireysel girişimcinin vergi (harç, ödenek) kaçakçılığına ait büyük ve çok büyük değerdeki cezai sorumluluğu (RF Ceza Kanunu’ nun 198, 199. maddeleri). 

Vergi acentesi tarafından verginin zamanında kesilmemesi ve (veya) aktarılmaması (örneğin, kişisel gelir vergisi) Zamanında kesilmeyen ve (veya) aktarılmayan tutarın %20’ si değerinde (RF VK’ nin 123. maddesinin 1. fıkrası)

 

 1. İdari sorumluluk: eğer muhasebe kayıtlarının (bütçe kayıtlarının) çarpıtılmasından dolayı ödenmemiş ise (RF Ceza Kanunu’ nun 15.11, 15.15.16. maddeleri).

Sorumluluğa çarptırılma koşulları, cezaların türü ve büyüklüğü, vergi mükellefi tarafından vergilerin ödenmemesi ile aynıdır.

Bireysel girişimciler idari sorumluluğa çarptırılmamaktadırlar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.3. maddesinin eki).

2. Şirketin veya bireysel girişimcinin vergi (harç, ödenek) kaçakçılığına ait büyük ve çok büyük değerdeki cezai sorumluluğu (RF Ceza Kanunu’ nun 199.1. maddesi).

Sigorta ödeneklerinden hesaplamaların, beyannamenin sunulma süresinin ihlal edilmesi veya sunulmaması

Her bir gecikme ayı için (tam veya eksik) işbu beyanname (hesaplama) kapsamında zamanında ödenmemiş tutarın % 5’ i, ancak işbu tutarın en fazla % 30’ u değerinde ve en az 1 000 ruble (RF VK’ nin 119. maddesinin 1. fıkrası).

Diğer bir değişle, ödeme ne kadar geç yapılırsa, ceza o kadar yüksek olacaktır.

Beyanname (hesaplama) doğrultusunda ödenecek olan tutar sıfır olmasına rağmen, minimum ceza yine de 1 000 ruble olacaktır. 

Her raporlama için uyarı veya 300 rubleden 500 rubleye kadar idari ceza (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.5. maddesi).

Bireysel girişimciler idari sorumluluğa çarptırılmamaktadırlar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.3. maddesinin eki).

Denetimciler tarafından talep edilen belgelerin zamanında sunulmaması

Zamanında sunulmayan belge başına 200 ruble (RF VK’ nin 93. maddesinin 4. fıkrası, 126. maddesinin 1. fıkrası).

Bununla birlikte, şirketin ofisinde gerçekleştirilen denetim sırasında binlerce belge talep edilebilir. Eğer sunulma süresi bir gün olsun ihlal edilirse, cezalar yüksek tutarlı olabilir. 

İdari ceza 300 rubleden 500 rubleye kadar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.6. maddesinin 1. bölümü).

Sunulmayan belge miktarına bağlı değildir.

Bireysel girişimciler idari sorumluluğa çarptırılmamaktadırlar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.3. maddesinin eki). 

Vergi acentesi tarafından yanlış bilgiler içeren belgelerin sunulması  Bu tür belge başına 500 ruble (RF VK’ nin 126.1. maddesinin 1. fıkrası)

İdari ceza 300 rubleden 500 rubleye kadar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.6. maddesinin 1. bölümü).

Sunulmayan belge miktarına bağlı değildir.

Bireysel girişimciler idari sorumluluğa çarptırılmamaktadırlar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.3. maddesinin eki).

Vergi dairesindeki denetim sırasında talep edilen belgeler dahil olmak üzere, vergi oranına verilerin zamanında sunulmaması veya reddedilmesi

 

5 000 ruble, eğer takvim yılı içerisinde tekrarlanırsa – 20 000 ruble (RF VK’ nin 129.1. maddesinin 1, 2. fıkraları). 

İdari ceza 300 rubleden 500 rubleye kadar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.6. maddesinin 1. bölümü).

Bireysel girişimciler idari sorumluluğa çarptırılmamaktadırlar (RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 15.3. maddesinin eki).

İhlal Yöneticinin sorumluluğu Bireysel girişimcinin sorumluluğu
Büyük tutarlı vergilerin (harçların, sigorta ödeneklerinin) ödenmemesi (şirketler için – 15 milyondan fazla, bireysel girişimciler için – 2 milyon 700 binden fazla)

100 - 300 bin ruble değerindeki cezadan iki yıllık hapis cezasına kadar.

Eğer ihlal, bir grup insan tarafından önceden anlaşılarak gerçekleştirilmiş ise, sorumluluk çok büyük tutarlıdaki gibi olacaktır. (RF Ceza Kanunu’ nun 199.1. maddesi)
100 - 300 bin ruble değerindeki cezadan bir yıllık hapis cezasına kadar.
Çok büyük tutarlı vergilerin (harçların, sigorta ödeneklerinin) ödenmemesi (şirketler için – 45 milyondan fazla, bireysel girişimciler için – 13 milyon 500 binden fazla) 200 - 500 bin ruble değerindeki cezadan altı yıllık hapis cezasına kadar. (RF Ceza Kanunu’ nun 199.2. maddesi) 200 - 500 bin ruble değerindeki cezadan üç yıllık hapis cezasına kadar.

Vergi acentesi tarafından büyük tutarlı verilerin ödenmemesi (hem şirketler hem de bireysel girişimciler için 15 milyon rubleden fazla)

100 - 300 bin ruble değerindeki cezadan iki yıllık hapis cezasına kadar.
Vergi acentesi tarafından çok büyük tutarlı verilerin ödenmemesi (hem şirketler hem de bireysel girişimciler için 45 milyon rubleden fazla) 200 - 500 bin ruble değerindeki cezadan altı yıllık hapis cezasına kadar.
Büyük tutarlı mülkün veya paraların tahsilattan gizlenmesi (hem şirketler hem de bireysel girişimciler için 2 milyon 250 bin rubleden fazla) 200 - 500 bin ruble değerindeki cezadan üç yıllık hapis cezasına kadar.
Çok büyük tutarlı mülkün veya paraların tahsilattan gizlenmesi (hem şirketler hem de bireysel girişimciler için 9 milyon rubleden fazla) 500 bin – 2 milyon ruble değerindeki cezadan yedi yıllık hapis cezasına kadar.
Şirketin menfaati için iyi niyetle ve makul bir şekilde davranma yükümlülüğünün ihlal edilmesinden kaynaklanan zararlar Zararların tazmin edilmesi
İflasa neden olmak Borçlardan müteselsil sorumluluk, aynı zamanda 500 bin rubleye kadar ceza veya 5 yıla kadar zorunlu çalıştırılma veya para cezası ile aynı anda 6 yıla kadar hapis cezası

 

GÜNCEL ARBİTRAJ PRATİĞİ VE FEDERAL VERGİ SERVİSİ MEKTUPLARI

 • Kiracı, amortismanı hesaplanmamış olan sökülemeyen özel maliyeti giderlerin içerisine dahil edebilir:
 • sökülemeyen özel maliyet sadece kiracı için gereklidir ve ‘mülk sahibi için ekonomik değeri’ bulunmamaktadır;
 • kira sözleşmesi mecburen ve zamanından önce feshedilmiştir. Başlangıçta, kiracı mülkü tam amortisman için gerekli olan süre boyunca kullanmayı planlamıştır.

RF Yüksek Mahkemesi’ nin 01.02.2021 tarihli 309-ES20-16872 sayılı Kararı

 

 • Eğer şirket karını daha önce elde edilmiş olan zararlardan azaltıyorsa, zararların elde edildiği dönem için kayıt defterleri ve kaynak belgeler bulunmalıdır (RF VK’ nin 283. maddesinin 4. fıkrası).

Eğer işbu belgeler sunulmamış ise, vergi dairesinin ek vergiler tahakkuk etme hakkı bulunmaktadır.

RF Yüksek Mahkemesi’ nin 26.04.2021 tarihli 303-ES21-21-4295 sayılı Kararı

Ek tahakkuk, kayıt defterlerinin bulunup, kaynak belgelerin bulunmaması halinde de gerçekleştirilebilir.

RF Yüksek Mahkemesi’ nin 18.11.2021 tarihli 304-ES21-21085 sayılı Kararı

 

 • Malzemeler için bütçe fazlası yapılan masraflar gerekçelendirilmemiş ve belgelerle onaylanmamış olarak kabul edilmelidir.

İşbu giderler vergilendirilmeye tabi karı azaltmamaktadır.

Fazladan giderleştirilen malzemelerden indirilecek KDV’ nin de düşülmesi mümkün değildir.

RF Yüksek Mahkemesi’ nin 22.01.2021 tarihli 306-ES20-21733 sayılı Kararı

 

 • Kadastro değeri 2023

2023 yılı için emlak vergisi ve arazi vergisi amacıyla gayrimenkulün kadastro değerini artırmayacaklardır.

‘Kadastro’ gayrimenkulü ile ilgili olan emlak vergisi ve arazi vergisinden 2023 yılı için vergi matrahı, 1 Ocak 2022 tarihi için YGRN (Devlet emlak sicili)’ deki kadastro değeri olarak belirlemektedirler.

İstisna: objenin amacı veya alanı gibi özelliklerindeki değişiklikler nedeniyle kadastro değerinin artması.

Bu gibi durumlarda vergi matrahı, yeni özellikler dikkate alınarak belirlenmektedir.

Eğer 1 Ocak 2023 tarihi için YGRN’ deki kadastro değeri, 1 Ocak 2022 tarihindeki göstergeden az olursa, 2023 yılına ait emlak vergisi ve arazi vergisi, aynı zamanda avans ödemeleri hesaplanırken düşük gösterge kullanılmalıdır.

Federal Vergi Servisi’ nin 24.03.2022 tarihli bilgileri

26.03.2022 tarihli 67-FZ sayılı Federal Kanun’ un 2. maddesinin 17-18. fıkraları, 5. maddesinin 2. fıkrası

 

 • Geçmiş yılların hesaba alınmamış giderleri – iki kısıtlamayı unutmamak gerekmektedir:
 • Hatanın düzeltilmesi için gerekli olan süre, vergiden gerçekleştirilen fazla ödemenin iadesi veya mahsubu için üç yıllık bir süre ile sınırlıdır

RF VK’ nin 78. maddesi; Federal Vergi Servisi’ nin 07.12.2020 tarihli SD-4-3/20120 numaralı mektubu

 • Şirket zararlarını aktarmaktadır ve ek olarak giderlerin içerisine unutulan geçmiş yıllardaki masrafları dahil etmektedir, %50 sınırlama toplam tutar için geçerlidir: geçmiş yılların zararları artı hesaba alınmamış giderler.

 

 • Elektronik ulaşım belgesinin formatı onaylanmıştır.

İlgili belge, elektronik ulaşım belgesinin iletişim kanalları aracılığıyla iletilmesi için XML dosyalarına ilişkin şartları açıklamaktadır. 4 zorunlu takas dosyasını içermektedir. Elektronik ulaşım belgesinde 2 adet diğer takas dosyası da bulunabilir.

İşbu format, vergi mükelleflerinin karşı taraf ile belge alışverişi için harcadığı süreyi azaltmalarına ve verilerin otomatik olarak işlenmesine yardımcı olacaktır.

İlgili belge 11 Mart’ ta yürürlüğe girmiştir ve 1 Mart 2029 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Hatırlatma: 1 Mart 2023 tarihinden itibaren, kanunlarca elektronik ulaşım belgelerinin oluşturulma imkanı sunulmuştur.

Rusya Federal Vergi Servisi’ nin 17.02.2023 tarihli YD-7-26/116@ sayılı Emri

 

 • Mahkeme, vergi dairesinin tasfiye edilmiş olan taraftan belge talebinde bulunabileceğini onaylamıştır.

Vergiciler, şirketten sözleşme tarafı ile ilgili belge talebinde bulunmuşlardır.

Vergi mükellefi, sözleşme tarafının tasfiye edildiğini, bundan dolayı kendisi denetlemenin mümkün olmadığını belirtmiştir.

Bununla birlikte şirket, kendisinde talep edilen bilgilerin bulunmadığını belirtmemiştir.

Vergi dairesi, belgelerin sunulmamasından dolayı şirkete ceza uygulamıştır, mahkeme ise vergicilerin eylemlerini yasalara uygun olarak kabul etmiştir.

Vergi dairesi, bunu ne için yaptığını açıklamama hakkına sahiptir.

Bilgi talep edilen dönemler, belgelerin veya kopyalarının saklanma süreleri ile sınırlıdır.

Volga Bölgesi Arbitraj Mahkemesi’ nin А72-6284/2022 numaralı davadan almış olduğu 13.02.2023 tarihli karar

 

 • Vozduşnıye Vorota Severnoy Stolitsı LTD borç sözleşmesi doğrultusundaki faizleri satış dışı giderlerin içerisine dahil etmiştir; LTD’ nin faizlerden birikmiş borçları ana şirket tarafından kapatılmıştır; mahsup sözleşmesi ile tarafların karşılıklı yükümlülükleri sonlandırılmıştır (ana şirketin LTD’ nin mülküne ek katkının ödenme yükümlülüğü ve LTD’ nin devredilen (geri ödenen) borcun miktarını tazmin etme yükümlülüğü); parasal varlıklar, belirtilen mahsuplaşma sonucunda LTD için net aktiflerin artırılması amacıyla fiilen alınmamıştır, bununla birlikte LTD, kredi faizlerini ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.
 • tek konulu taleplerin mahsubuna ilişkin sözleşme, LTD’ nin kredi yükümlülüklerinden muaf tutulması, diğer bir değişle borcun bağışlanması amacıyla imzalanmıştır.

Böylelikle, LTD tarafından RF VK’ nin 251. maddesinin 1. fıkrasının 3.4 ve 11. bentlerine uyulmamıştır. Dolayısıyla, belirtilmiş olan faiz tutarları RF VK’ nin 250. maddesinin 18. bendi doğrultusunda satış dışı gelirlerin içerisine dahil edilmelidir.

Yüksek Mahkeme’ nin 20.09.2022 tarihli 305-ES22-12778 sayılı Kararı (Moskova bölgesi Arbitraj Mahkemesi)

 

 • Sözleşme tarafı cayma tazminatını ödememektedir.

Belirlenmiş olan yaptırımlar, karar yürürlüğe girer girmez satış dışı gelirlerin içerisine dahil edilmektedir (RF VK’ nin 271. maddesinin 4. fıkrasının 4. bendi).

Yüksek Mahkeme’ nin 13.01.2021 tarihli 310-ES20-19492 sayılı Kararı

 

 • Mahkeme, şirketin KDV indirimini iptal etti.

Şirket, malları ve işleri, kendisinin birinci dereceden sözleşme tarafı olan gerçek tedarikçilerden satın almıştır.

Tedarikçiler ise ‘teknik’ şirketlerden satın almışlardır.

Sonuçta şirketin parası şirketler zinciri aracılığıyla diğer tüzel kişilere aktarılmıştır ve ardından da çeşitli gerekçelerle şirketin kendisine geri dönmüştür.

Yüksek Mahkeme’ nin 25.01.2021 tarihli 309-ES20-17277 sayılı Kararı

 

 • İşten çıkarılma, yöneticinin müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldıramadı.

Federal Vergi Servisi Müfettişliği, şirkete ek vergiler tahakkuk etmiştir, daha sonra ise şirketi YGRYuL (Tüzel kişilerin devlet sicil listesi)’ den çıkarmıştır.

Firma vergi borçlarını kapatmamıştır.

Müfettişlik, işbu borçların kontrol eden şahıslardan müteselsil sorumluluk çerçevesinde geri alınmasına karar vermiştir.

İlgili vergi ihlalleri, şirketin eski müdür tarafından yönetildiği dönemde gerçekleştirilmiştir.

Sıfır raporlama sunan, vergilerden kaçan, birden fazla yönetici tarafından yönetilen firmalarla sahte sözleşmeler imzalayan kendisiydi. Diğer bir değişle, işbu firmalar tek günlüğüne oluşturulan şirketlerdi.

Bununla birlikte, yönetici, sözleşme taraflarını kontrol etmek için herhangi bir önlem almamıştır.

Yüksek Mahkeme’ nin 27.09.2022 tarihli 309-ES22-17200 sayılı Kararı

 

 • Ticari işlem ile ilgili belgelerin denetim dışında talep edilmesi

Belgelerin nelerden oluştuğu ve onların içeriği, finansal ve ekonomiksel faaliyetlerin yönü veya dönemi ile belirlenemez.

Belgeler, vergi mükellefinin tüm faaliyetleri, onların dönemi veya vergi dönemi ile değil, özellikle ticari işlem ile ilgili olmalıdır.

Vergi dairesinin talebinde belirli ayrıntıları belirtmediği sürece, vergi mükellefinin belgeleri (bilgileri) sunmayı reddetmek için hiçbir sebebi yoktur.

Vergiciler, talep edilen belgeleri herhangi açık belirtiler doğrultusunda belirleyebilirler, örneğin: teslim edilen (teslim edilecek olan) mallardan veya onların partisinden, yerine getirilen işlerden (verilen hizmetlerden), teslimat veya alım-teslim zamanından, kaynak belgelerden. Bütün bu belirtiler, birlikte veya ayrı olarak belirli bir ticari işleme ait olmalıdırlar.

Örneğin, talebin tanımlayabildiği ticari işlemden bir veya bütün sçyot-faturalar talep edilebilir.

Birkaç belirli ticari işlemden belge talep etmek de yasalara uygundur.

Anayasa Mahkemesi’ nin 07.04.2022 tarihli 821-О sayılı Kararı

 

 • Sigorta ödenekleri, iş ilişkileri ile düzenlenen tutarlardan tahakkuk edilmektedirler (RF VK’ nin 420. maddesinin 1. fıkrası).

Maddi yardım şeklindeki ve diğer ödemeler ise, maaş ödeme belgelerinde belirtilmemiştir.

Bu tür ödemeler için işin zorluğu, çalışanın kalifiyesi ve disiplini, planın yerine getirilmesi, diğer iş göstergeleri etki etmemektedir.

Burada iş ilişkileri ile bir bağlantı bulunmamaktadır.

Bu tür ödemeler, sosyal ve vergiye tabi olmayan ödemeler olarak sınıflandırılmalıdır. 

Yüksek Mahkeme’ nin 19.05.2021 tarihli 302-ES21-2582 sayılı Kararı

 

 • Taşeron, sözleşme kapsamında bildirimde bulunmak zorunda olmasına rağmen, müşteriyi alt taşeronların dahil edildiği konusunda bilgilendirmemiştir.

Bu bilgilendirmenin yapılmaması, alt taşeronların formaliteden çağrıldığını gösteren durumlardan biri olabilir.

Eğer aralarındaki iş birliği reddedilirse, KDV indiriminin alınması mümkün değildir.

Gelirlerin de hesaba alınması mümkün değildir

Yüksek Mahkeme’ nin 12.03.2021 tarihli 304-ES21-930 sayılı Kararı

 

 • Borcunu geri ödemeyi planlamayan bir firmaya borç verilmiştir.

Bu şekilde yapay olarak ‘umutsuz’ (geri alınamayacak olan) borçlar oluşturulmuştur.

İşbu borç, yasalara aykırı olarak gider tutarını artırmıştır.

Yüksek Mahkeme’ nin 28.02.2022 tarihli 305-ES21-29685 sayılı Kararı

 

 • Satıcı, alıcıya kullanmadığı hediye kartına ait parayı iade etmekle yükümlüdür.

Üstelik, sertifikanın geçerlilik süresinin dolmuş olduğu durumlarda bile.

Yüksek Mahkeme’ nin 16.03.2022 tarihli 307-ES21-16004 sayılı Kararı