RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

2020 yılından itibaren vergi kanununda geçerli olacak önemli değişiklikler


1. Vergiciler, teminat önlemleri hakkındaki bilgileri açıkladılar.

2020 Nisan ayından itibaren, 1 milyon rubleden fazla vergi ve harç borcu bulunması durumunda, vergiciler tahsilat talebinde bulunacaklardır. 10 günlük süre içinde vergi ve harç yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde, vergiciler vergi incelemesine başlayabilecek ayrıca borçlu şirketin mülkiyeti ve mülkiyet hakları konusunda ilave evrak isteyebilecek, şirket personeline ve ortaklarına, mülkiyet ve mülkiyet haklarının tespiti için soru yöneltebilecektir. Vergicilerin, vergi ve harç borcuna karşılık mülkiyet ve mülkiyet haklarını rehin alma yetkisi bulunmaktadır. Konu ile ilgili bilgiler, 2020 Nisan ayından itibaren nalog.ru sitesinde ‘Açık bilgiler’ bölümünde yer alacaktır.

2. Vergi borcu.

- 3 bin Ruble üzeri vergi, harç, gecikme cezası ve diğer cezalar hakkındaki bilgiler vergi mükelleflerine sms aracılığı veya elektronik posta aracılığı ile bildirilecektir.

- 3 bin Rublenin altındaki tutarındaki vergi borcu hakkında, borcun tespit edilme tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra bildirilecektir.

- Mevcut olan vergi borcu, eğer talep mektubunda daha uzun bir süre belirtilmemiş ise, 8 gün içinde ödenmelidir. Aksi taktirde zorunlu tahsilat kararı alınacaktır.

3. Aktif vergisi ve taşıt vergisi.

2020 yılından itibaren şirketler, taşıt ve arsa vergisi ile ilgili beyanname sunmayacaklardır. Vergiciler kendi hesaplamaları sonucunda buldukları taşıt ve arsa vergisini mükelleflere tebliğ edeceklerdir. 2021 yılından itibaren vergi mükellefleri, vergiye tabi taşıt ve arsalar hakkında bilgileri, eğer söz konusu vergilendirilmeye tabi objeler vergi istisnası kapsamında değil ise ve daha önce ödenecek vergi tutarı hakkında bilgi verilmemiş ise, sunmak zorundadır.

4.  Fazla ödenen vergi tutarını herhangi bir başka vergi türüne mahsup edebilirsiniz.

Şirket, 2020 Ekim ayından itibaren fazla ödenen vergi tutarını, hangi bütçe düzeyine dahil olduğuna bakmaksızın, diğer bir değişle yerel, bölgesel veya federal dağıtımı yapılmadan mahsup edebilir.

5. Mülkiyet haczi banka garantisi ile değiştirilebilir.

01.04.2020 tarihinden itibaren mülkiyetten haciz daha kolay bir şekilde kaldırılabilir. Hacizler şimdi sadece teminatlarla değil, banka garantisi veya kefaletle de değiştirilebilir. Haczi kaldırmak için vergi dairesine başvurmak gerekmektedir ve ilgili karar 7 gün içinde alınmaktadır.

KDV

1. 01.01.2020 tarihinden itibaren genel vergi sistemi ile götürü usulde vergilendirme sistemini birlikte kullanmak için KDV hemen sunmaya gerek yoktur.

KDV, en erken götürü usulde vergilendirme sistemindeki faaliyetler için kullanılmaya başlanıldığı veya stokların aktarıldığı çeyrekte (üç aylık dönemde) ödenecektir.

2. 01.01.2020 tarihinden itibaren maddi olmayan aktifleri oluşturmak için KDV’ yi hemen indirime alabilirsiniz.

KDV indirimleri malların ve hizmetlerin alındığı, işlerin yerine getirildiği anda hemen yapılabilir. Maddi olmayan aktif oluşumunu ve kullanılmaya başlanmasını beklemeye gerek yoktur.

3. 01.01.2020 tarihinden itibaren, şirketin yeniden yapılandırılmasından sonra KDV’nin tekrar hesaplanması için özel kurallar geçerli olacaktır.

İndirimlerin yeniden hesaplanması gereken dönem, yeniden yapılandırma formuna ve vergilendirme sistemine göre belirlenecektir. Örneğin, genel vergi sistemi ile çalışan iki şirketten basitleştirilmiş vergi sistemi ile çalışan bir yeni şirket doğmuştur. Bu durumda, yeni şirket özel vergi rejimini kullanmaya başladığı dönemde KDV indirimlerini düzeltmek durumundadır.

Eğer şirketlerden biri basitleştirilmiş vergi sistemi ile çalışıyor ve genel vergi sistemi ile çalışan başka bir şirket ile birleşiyor ise, yeniden yapılandırmadan sonra hemen KDV ödenmek zorunda değildir bir sonraki çeyrekte ödenebilir.

4. 01.01.2020 tarihinden itibaren %0 KDV oranının geçerli olacağı durumlar artacaktır.

Uluslararası taşımacılık hizmetleri %0 KDV oranına tabidir. Artık bu oran boş vagon veya konteynerlerin aktarılması sırasında uygulanacaktır.

5. 01.04.2020 tarihinden itibaren ihracattan %0 KDV oranı daha kolay onaylanacaktır.

Eğer Avrasya Ekonomik Birliği dışına gıda ihraç ediliyor ise, gümrük idaresinin mührü ile onaylanmış olan beyanname gerekmektedir. Eğer sevkiyat Avrasya Ekonomik Birliğine ise, taşımacılık irsaliyesi ve diğer mal sevkiyat evrakları gerekmektedir. Ekspres taşıma olarak gönderilen mallardan beyannamede belirtilmiş olan bilgilerden elektronik listeler sunulabilir.

Şirketlerin gelir vergisi

1. 01.01.2020 tarihinden itibaren gelir vergisine tabii yeni bir gelir türü oluşacaktır.

Yurt dışında elde edilen temettüler gelir olarak kabul edilecektir. Ayrıca bu temettülerden yurt dışında verginin ödenip ödenmediğine bakılmayacaktır.

2. 01.01.2020 tarihinden itibaren fikri mülkiyet faaliyetlerinin sonuçları, amortize edilen varlık olarak kabul edilecektir.

Gelir elde etmek için kullanılan herhangi fikri mülkiyet objeleri, amortize edilen varlık olarak sayılacaktır. Kriterlerden, bu tür varlık maliyetinin amortisman üzerinden kapatılması gerektiği şartı çıkarılmıştır.

3. 01.01.2020 tarihinden itibaren amortisman yöntemi en az beş yıllık süre için seçilecektir.

Şirket, amortismanı iki yöntemden birisi ile hesaplayacaktır; doğrusal ve doğrusal olmayan. Amortisman hesaplama yöntemi en az beş yıl değiştirilemez.

4. 01.01.2020 tarihinden itibaren faaliyette kullanılmayan (dondurulan) dönem için amortismana tabi iktisadi kıymetin faydalı kullanım süresini arttırmaya gerek yoktur.

Sabit kıymet objesinin 3 aydan daha fazla bir süre için dondurulması durumunda amortisman hesaplanmamaktadır. Bir sonraki yıldan itibaren dondurulan dönem için faydalı kullanım süresini arttırma talebi iptal edilmektedir.

5. 01.01.2020 tarihinden itibaren herhangi bir mülkiyetin tadilat masrafları, gerçekleştirilme anında diğer giderlerin içerisinde hesaplanacaktır.

6. 01.01.2020 tarihinden itibaren yatırım indirimi seçici olarak kullanılabilir.

Yatırım indiriminin kullanımı hakkındaki karar her bir özerk departman için alınmalıdır. Zira indirim bazı bölgeler tarafından verilmemektedir. Yatırım indirimi, sosyal projeler ve taşımacılık altyapısı objelerinin inşaatını kapsayacaktır, 3-10 amortisman grubundaki objeler için kullanılacaktır.

7. 29.09.2019 tarihinden itibaren tatil yöresi ödeneği gelirlerden çıkarılmıştır.

Operatörler için tatil yöresi ödeneği gelir olarak kabul edilmemektedir.

8. 29.09.2019 tarihinden itibaren limited şirketler, sermaye payının fiyat artışından gelir vergisi ödememektedirler (sermaye artışının, payın nominal değerinin üzerindeki bir değer üzerinden yapılması – emisyon primi).

Şirket kurucuları tüzük sermayeyi arttırabilirler, dolayısıyla paylarının fiyatları da artacaktır. Eğer artış 01.01.2019 tarihinden sonra gerçekleşmiş ise, aradaki farktan vergi ödenmeyecektir.

9. 31.12.2021 tarihine kadar zararların giderleştirilme limitinin geçerli olduğu süre uzatılmıştır.

Şirket, geçmiş dönemlerin zararlarını mevcut dönemde giderleştirebilir, ancak bu zararlar vergi matrahının yarısını geçmemelidir.

 

Muhasebe raporlamaları

Devlet Muhasebe Raporlamaları Bilgi Kaynağı’ nı (GİRBO) 01.01.2020 tarihinden itibaren Rusya Federal Vergi Dairesi yürütecektir.

Düzeltilmiş muhasebe raporlamalarının sunulma hususları:

- Şirketin bulunma yeri doğrultusundaki Vergi Dairesine (diğer bir değişle raporlamaların ilk kez sunulduğu vergi dairesine);

- Raporlamada düzeltmenin yapıldığı günden sonra, en geç 10 çalışma günü içerisinde;

- Eğer düzeltmeler muhasebe raporlamasının onaylanması (pay sahipleri, kurucular v.b. kararları doğrultusunda) sırasında yapıldı ise, düzeltilmiş raporlamalar düzeltme yapıldığı günden sonra en geç 10 çalışma günü içerisinde sunulmalıdır.

 

Kişisel Gelir Vergisi

1. 01.01.2020 tarihinden itibaren özerk departmanı olan şirketlerin kişisel gelir vergisini aktarmaları kolaylaştırılmıştır.

Bir belediye içerisinde birden fazla özerk departmana sahip olan şirketlerin, kişisel gelir vergisini herhangi bir özerk departmanın bulunduğu yerin vergi dairesine ödeme hakları bulunmaktadır. Eğer şirket ve özerk departmanı aynı belediye sınırları içinde bulunuyor ise, kişisel gelir vergisi şirketin ana ofisinin bulunduğu vergi dairesine ödenebilir.

2. 01.01.2020 tarihinden itibaren ilave çıkan gelir vergisi ödeme yükümlükleri (sorumlu sıfatıyla).

Genel kurala istinaden gelir vergisi hesaplandıktan sonra, vergi denetimleri sonucu ilave gelir vergisi stopajı gündeme gelir ise, bu tutar vergi sorumlusu şirketten tazmin edilebilir.

3. 01.01.2020 tarihinden itibaren gerçek kişilerin kişisel gelir vergisine tabi olmayan gelirleri artacaktır.

Gerçek kişiden tahsili mümkün olmayan borçlar aşağıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda giderleştirilebilir:

- borçların affı, maddi yardım veya yükümlülüklerin kapatılması şeklinde olmamalıdır;

- eğer sözleşme tarafları birbirleri ile ilişkili ise, işbu durum geçerli değildir. Yükümlülüklerin geçerli olduğu dönemde borçlu ve alacaklı arasında iş ilişkileri bulunmamalıdır. 

4. Gayrimenkul satışından elde edilen kişisel gelir vergisi.

01.01.2019 tarihinden itibaren:

- Hediye edilen gayrimenkul satışından elde edilen gelirler, gerçek kişinin işbu gayrimenkulü elde ettiği sırada ödediği kişisel gelir vergisinden kadastro tutarı değerinde azaltılabilir.

01.01.2020 tarihinden itibaren kişisel gelir vergisine tabi olmayan gelir unsurları aşağıdaki gibidir:

- sahipliği altında bulunan tek bir odanın, dairenin veya evin satışından elde edilen gelir (eğer işbu gayrimenkul, ne şekilde elde edilmiş olduğuna bakılmaksızın, en az 3 yıl boyunca gerçek kişinin sahipliği altında bulunmuş ise).